Chika Gentou Gekiga: Shoujo Tsubaki (found “Ero Guro” anime film; 1992)