Hoshi no Ko Poron (Partially Found Anime Series; 1974-1975)