One Piece (Found Singaporean English dub of anime series; 2003-2004)