Shin Chan (partially found Vitello and Phuuz English dub of anime series; 2002-2004)